Så ska lärde och studenter gå till väga

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 294-295

De lärde är ålagda att förkunna människornas skyldighet, lära dem den och få dem att förstå den. Studenterna ska ta efter de lärde och gå i deras fotspår när det kommer till att klargöra sanningen och varna för osämja, oenighet och rättelse efter lust. Muslimerna i allmänhet är skyldiga att rätta sig efter sanningen och fråga de lärde som lär dem Sunnah och riktighet utifrån Allâhs religion och sanningen. De är skyldiga att vara riktiga och fråga om sådant som de finner oklart. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga då Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om en grupp människor som gav utslag utan kunskap:

“Frågade de inte när de inte visste? Fråga är okunnighetens botemedel.”2

Dessutom måste de lärde sprida kunskap och sanning och klargöra den i moskéer, på offentliga platser, i radio, i tidningar och med alla andra medel som sprider kunskap. Människor behöver kunskap. De behöver höra citat från Qur’ânen och Sunnah. Därtill ska osanningen klargöras och varnas för.

121:7

2Ahmad (1/330), ad-Dârîmî (775), Abû Dâwûd (336-337), Ibn Mâdjah (572), ad-Dâraqutnî (1/191-192) och al-Hâkim (1/165).