Så rättfärdigar al-Bûtî sitt förnekande av Allâhs egenskaper

För att rättfärdiga sin falskhet i att förneka Allâhs egenskaper nämner han hur vissa Salaf förvrängde vissa Egenskaper. Han nämnde hur Imâm Ahmad tolkade versen:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

som att det är Herrens befallning som kommer.

Därefter sade han att al-Bukhârî tolkade Allâhs skratt som nåd och att Imâm Hammâd bin Zayd tolkade Allâhs nedstigning till den nedersta himlen som att Han vänder Sig mot tjänarna.

Först och främst har detta inte bekräftats från Imâm Ahmad. Det har inte bekräftats i hans eller hans följeslagares böcker. Att al-Bayhaqî nämner det är inget man förlitar sig på. al-Bayhaqî (rahimahullâh) kunde förvränga Allâhs egenskaper. Därför skall det inte förlitas på hans rapporteringar i detta ämne då det finns risk att han tar lätt på dem.

Vad som däremot är bekräftat och definitivt från Imâm Ahmad är att han bekräftar Allâhs egenskaper som verkliga. Han förvränger inte dem. Man lämnar inte det som är bekräftat och definitivt från honom för några aningar och obekräftade rapporteringar. Han har avvisat Djahmiyyah och kättarna i den här frågan och boken är känd, tryckt och utspridd.

Apropå det han tillskriver al-Bukhârî, stämmer det inte. Jag har refererat till al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och sett att han nämnde hadîthen som doktorn menade. Den är under rubriken:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ

”Utan tvärtom gav dem företräde.”2

Han tolkade inte alls skrattet som nåd. Det är Hâfidh Ibn Hadjar som tolkade det som välbehag i ”Fath-ul-Bârî”. Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) var påverkad av Ashâ´irahs lära och därför skall hans uttalanden ignoreras i detta ämne.

Beträffande att Hammâd bin Zayd skall ha tolkat Allâhs nedstigning som att Han vänder Sig mot tjänarna, refuseras det på två sätt:

1 – Det är inte bekräftat från honom eftersom det är al-Bayhaqî som rapporterar det från honom. al-Bayhaqî (rahimahullâh) förvrängde vissa Egenskaper. Det finns en risk att han tog lätt på vissa rapporteringar. Och om det verkligen skulle vara bekräftat från Hammâd, avvisas det av Salafs samstämmighet som enades om att bekräfta Nedstigningen som en verklig egenskap.

2 – Det finns ingen motsägelse mellan en verklig Nedstigning och att Allâh (´azza wa djall) därtill vänder Sig mot Sina tjänare. Han kan alltså både stiga ned och vända Sig mot Sina tjänare. Detta har inget med metaforen att göra, vilket doktorn har fått för sig.

1 89:22

2 59:9