Så råder Salafiyyûn makthavarna

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 40-41

Det finns konkreta bevis för att makthavaren och hans underståthållare ska rådas hemligt och inte offentligt, vänligt och värdigt. Därtill varnas denne rådgivare som råder på detta fina vis för att förstöra sitt fina råd genom att hylla sig själv i form av att han berättar för andra att han har rått och talat med makthavarna. Som Shaykh as-Sa´dî sade, bevisar ett sådant efterspel ögontjäneri och svag uppriktighet. Dessutom sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som har något att råda en makthavare om skall inte göra det offentligt. Han skall istället ta honom i handen och vara i enrum med honom. Antingen accepterar han det eller också har han levt upp till sin plikt och hans rättighet.”1

Såhär råder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, den Stödda och Räddade gruppen, sina makthavare. Ty deras agenda är välgång och rättfärdighet för människor och länder. Detta är vad vi tror görs av dagens lärde som följer Salafs metodik. De råder sina makthavare såsom ´Allâmah ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî nämnde. De råder inte offentligt så att vi andra kan höra dem eftersom de vet att det sättet är varken givande eller överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Därtill förstör de inte sina råd genom att berätta om dem för andra då ett sådant uppförande består av ögontjäneri och utebliven uppriktighet och är samtidigt mycket skadligt.

1Ibn Abî ´Âsim (1097). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah”.