Så länge pågår slakten till Udhhiyah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/298)

Därefter har det sagts att slakten ska bara pågå på Slaktdagen.

En annan åsikt är att stadsbor har Slaktdagen på sig eftersom slakten är underlättad för deras del, medan bybor får lov att slakta på Slaktdagen och de tre Tashrîq-dagarna efteråt. Den åsikten delar Sa´îd bin Djubayr.

En tredje åsikt säger att alla har Slaktdagen och dagen efteråt på sig för att slakta.

En fjärde åsikt inkluderar två dagar efter Slaktdagen. Den åsikten har Imâm Ahmad.

En femte åsikt är Slaktdagen plus de tre Tashrîq-dagarna efteråt. Den åsikten har ash-Shâfi´î. Hans bevis är Djubayr bin Mut´ims hadîth där Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla Tashrîq-dagar är till för slakt.”1

Det har också sagts att slakten pågår fram till sista Dhûl-Hidjdjah. Den åsikten valde Ibrâhîm an-Nakha´î och Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân. Åsikten är emellertid märklig.

1Ahmad och Ibn Hibbân. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4537).