Så förs djur till slakt

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 193

Imâm Ahmad sade:

”Slaktdjuret ska föras vänligt fram till slakt. Det ska inte se kniven. Kniven ska bli synbar först när det är dags att slakta djuret. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att kniven döljs.”

Han sade också:

”Att boskap saknar förstånd betyder inte att de inte känner sin Herre eller inte vet att de ska dö.”

Han sade även:

”Det rapporteras att Ibn Sâbit sade: ”Boskap är naturliga på alla sätt och vis frånsett att de känner sin Herre och räds döden.”