Så blir man stabil och instabil

Imâm Muhammad bin Muhammad al-Minbadjî al-Hanbalî (d. 785)

Risâlah fîs-Samâ´ war-Raqs, sid. 39-41

Vad som häver kontroversen kring musiklyssning är tre principer som också tillhör de viktigaste principerna för tro och metod. Den som inte är baserad på dem står på en lös grund, vid randen av ett stup.

Den första principen: Är ens smak, tillstånd och tycke dömande, behärskade av andra domar eller utgör de en dömande referens? Detta är grunden till den villfarelse som ägs av folk som saboterar människornas korrekta väg. De gör det hela till en domare som de refererar till för att avgöra vad som är korrekt och osunt, sanning och osanning. De ignorerar Qur’ânen och Sunnah, låter bli att dömas av kunskap och bevis och går istället efter smaker, tillstånd och tycken. Följaktligen blir fördärvet större och tron och den raka metoden bleknar. Det underliga är att dessa människor gav sig in i övning, uppoffring och avhållsamhet för att renas från själens frestelser varvid de hamnade i värre och större frestelser. Deras tidigare tillstånd var fullkomligare och bättre eftersom de varken motarbetade kunskap och bevis eller betraktade sina företeelser som dyrkan och religion. De nöjde sig med vad Allâh hade gett dem, förvaltade det i enlighet med Allâhs vilja och avhöll sig från större tillgångar och frestelser. Låt den kloke dra lärdom av detta, både sett till sig själv och till andra. Allt en slav avviker med från Allâhs religiösa vilja är hans tillgång och frestelse, oavsett tillvägagångssätt. Den som föredrar sin önskan framför Allâhs vilja är värre än den som erkänner att han trotsar Allâh och älskar Honom, att Allâhs vilja måste prioriteras och att han syndar en synd som måste botgöras.

Den andra principen: I samband med en kontrovers kring domen för en handling, ett tillstånd eller en smak och huruvida de är korrekta, osunda, sanna eller osanna, är det obligatoriskt att referera till godkända bevis i Qur’ânen och Sunnah. Detta är en grund – den som inte utgår från denna grund har inte byggt sin kunskap och sin metod på någonting.

Den tredje principen: Den som finner en dom oklar såtillvida att han inte vet huruvida den är lovlig eller olovlig ska ta hänsyn till sakens nackdelar, följder och mål. Om sakfrågan tycks bestå av övervägande nackdelar, är det omöjligt att religionen tillåter den. Den rent av förbjuder den, framför allt om den leder till sådant som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hatar. Hur kan man tro att den Allvise och Allvetande förbjuder ett nålsöga av berusande preparat för att det får drickaren att sukta efter rusdrycker som i sin tur leder till andra förbud och samtidigt tillåter något som är mycket allvarligare än så? Sång är, som Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade, horets exorcism. Det är allom bekant att inget barn har lyssnat på sång utan att det har förstörts, ingen kvinna utan att hon har blivit slampig och ingen ungdom eller gamling utan att de har syndat.