Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.”

Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr och ´Asr och Maghrib och ´Ishâ’. När han blev frågad om orsaken sade han: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.”

Berättarkedjan är god och alla dess återberättare, frånsett ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs som Ibn Hibbân nämner i ”ath-Thiqât”1, är pålitliga.

Utifrån skälet till hopslagna böner i Ibn ´Abbâs hadîth klargörs det för mig att det bara är tillåtet att slå ihop bönerna vid besvär och inte annars. Vad som är besvär eller inte varierar från person till person, från tillstånd till tillstånd. Förmodligen satte de Salaf som oinskränkt tillät hopslagning av böner villkoret att det inte blir till en vana liksom Shî´ahs bön. Det kan jag inte tänka mig härröra från en person som ivrar efter att be de fem bönerna i tid och i samling i moskéerna – och Allâh vet bättre.

1ath-Thiqât (7/48).