Sa´îd bin Zayd

Publicerad: 2010-05-22
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/124-143)

Han heter Sa´îd bin Zayd bin Nufayl bin ´Abdil-´Uzzâ bin Rayâh bin Qurt bin Razâh bin ´Adiyy bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib, Abûl-A´war al-Qurashî al-´Adawî.

Han är en av de tio som är lovade paradiset och en av de tidiga föregångsmännen som bevittnade slaget vid Badr. Han är en av dem som Allâh är nöjd med och som är nöjda med Allâh.

Han bevittnade slagen med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han belägrade Damaskus och erövrade den. Därpå lät Abû ´Ubaydah honom råda i Damaskus. Han är alltså Damaskus förste ställföreträdare från detta samfund.

Hans fru var hans kusin Fâtimah, ´Umar bin al-Khattâbs syster.

Sa´îd bin Zayd sade:

”´Umar band fast mig och hans syster på grund av islam.”1

Hishâm bin ´Urwah rapporterade från sin fader att Arwâ bint Uways påstod att Sa´îd bin Zayd hade tagit en del mark av henne och förde vidare frågan till Marwân. Då sade Sa´îd: ”Skall jag ta av hennes mark efter att ha hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som tar något av en mark, hamnar på grund av det i den sjunde jorden med den2 runt halsen.”3

Då sade Marwân:

”Jag behöver inget mer bevis från dig efter detta.”

Därpå sade Sa´îd:

”Allâh! Ta bort hennes syn om hon ljuger och döda henne på hennes mark.”

Hon dog inte förrän hon hade blivit blind. En dag gick hon på sin mark och föll i en grop och dog.

Sa´îd bin Zayd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på Hirâ’ och sade till det: ”Stå stadigt, Hirâ’! Det finns bara en profet, sanningsenlig eller martyr på dig.” De som var på det var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Sa´îd bin Zayd.”4

Nâfi´ sade:

”Sa´îd bin Zayd dog efter att ha haft problem med sprue5. Då sade hans moder till ´Abdullâh bin ´Umar: ”Balsamerar du honom med mysk?” Han svarade: ”Vilken doft är ljuvligare än mysk?” Därpå gav hon honom det.”6

´Â’ishah bint Sa´d sade:

”Sa´îd bin Zayd dog i ´Aqîq. Sa´d bin Abî Waqqâs tvättade honom och lindade in honom och gick ut med honom.”7

Mâlik sade:

”Både Sa´îd bin Zayd och Sa´d bin Abî Waqqâs dog i ´Aqîq.”

al-Wâqidî sade:

”Sa´îd bin Zayd dog år 51. Han blev drygt sjuttio år. Han begravdes i al-Madînah. Det var Sa´d och Ibn ´Umar som sänkte ned honom i hans grav.”

Samma sak sade Abû ´Ubayd, Yahyâ bin Bukayr och Shihâb.

al-Wâqidî sade:

”Sa´îd var en mörk, lång och hårig man.”

1 al-Bukhârî (3862).

2 Ibn-ul-Athîr sade:

”Det vill säga att Allâh låter jorden sluka honom så att den beslagtagna marken hängs runt hans hals.” (an-Nihâyah (2/127))

3 Muslim (1610).

4 Ahmad (1/187), Abû Dâwûd (4648), at-Tirmidhî (3758) och Ibn Mâdjah (134).

6 Ibn Sa´d (3/1/280).

7 Ibn Sa´d (3/279).