Ropet från helvetet

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Och de vilkas arvedel är paradiset skall ropa till dem som har Elden till arvedel: ”Vi har fått se vår Herres löften besannas. Har [också] ni fått se att er Herres löften var sanna?” De skall svara ”Ja”, och mellan dem skall en ropare ropa ut Allâhs fördömelse över de orättfärdiga.”1

Till dess att Allâh säger:

”Och de vars arvedel är Elden skall ropa till dem som stigit in i paradiset: ”Häll litet vatten över oss eller [kasta till oss] något av det som Allâh har skänkt er!” De skall svara: ”Bådadera har Allâh nekat de otrogna.””2

Ibn ´Abbâs sade om denna vers:

“Efter att en man har brunnit upp, ropar han till sin broder: “Häll lite vatten över mig.” Då sägs det till dem: “Svara dem!” Då säger de: Bådadera har Allâh nekat de otrogna.””

Sunayd rapporterade i sin Qur’ân-tolkning från Abû Bakr bin ´Abdillâh som sade:

“Eldens folk kommer att ropa: “Paradisets folk!” Men de kommer inte att svara så länge Allâh vill. Sedan sägs det: “Svara dem!” Och då har släktbanden och nåden skurits. Paradisets folk säger då: “Eldens folk! Må Allâhs förbannelse vila över er! Eldens folk! Må Allâhs vrede vila över er! Eldens folk! Vad vill ni?” Då svarar de: “Var vi inte era fäder, söner, bröder och släktingar i det föregående livet?” Då säger de: “Jo.” Då säger Eldens folk: ”Häll litet vatten över oss eller [kasta till oss] något av det som Allâh har skänkt er!” De skall svara: ”Bådadera har Allâh nekat de otrogna.””3

Imâm Ahmad rapporterade att ash-Sha´bî sade:

”Ett folk i paradiset kommer att se ett folk i elden och säga till dem: ”Vad gör ni i Elden? Vi handlade utmed det ni lärde oss.” Då säger de: ”Vi brukade lära er utan att handla själva.”

Qatâdah sade:

“I paradiset finns en öppning till Elden. Därifrån kommer paradisets folk att titta på Eldens folk. De kommer att säga: “Vad är det med de olyckliga? Det enda som fick oss att träda in i paradiset var att vi följde er undervisning.” Då säger de: “Vi beordrade er utan att själva göra det och vi förbjöd er utan att själva undvika det.”

Ka´b sade:

“Mellan Eldens folk och paradisets folks finns en öppning. Varje gång någon från paradisets folk vill se sin fiende från Eldens folk, gör han det.”

al-Fazârî sade:

“Varje troende har fyra dörrar i paradiset. Genom en dörr besöks han av änglarna. Genom en annan dörr går hans hustrur från Hûr-ul-´Ayn in. En tredje dörr är låst och det är dörren mellan honom och Eldens folk. Han öppnar den när han vill titta på dem för att påminna sig om sin väldiga gåva. En fjärde dörr är mellan honom och Fredens boning. Han går igenom den när han vill träffa sin Herre.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

”På denna Dag skall de troende kunna se med löje på de otrogna; [där de sitter] på tronerna kommer de att bevittna [deras straff].”4

adh-Dhahhâk sade:

“Troner av pärlor och rubiner.”

Ibn ´Abbâs sade:

“Tronerna kommer att vara mellan paradiset och Elden. Paradisets folk kommer att öppna portarna, sitta på tronerna, titta på Eldens folk hur de straffas och skratta åt dem. Allâh kommer att glädja dem genom att låta dem titta hur Allâh hämnas på deras fiender.”

1 7:44

2 7:50

3 7:50

4 83:34-35