Revoltera inte mot orättvisa ledare

Gå inte in i prövningar. Gör inte uppror mot ledarna ehuru de är orättvisa.

28 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om han behandlar dig orättvist; härda! Om han inte ger dig din rätt; härda!”1

285 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Härda om han så skulle vara en abessinsk slav.”2

De lärda, från samfundets begynnelse fram till idag, är enade att fredagsbönen och ´îd-bönerna skall bes bakom ledaren och att man skall vara med honom i Minâ och ´Arafât, gå ut i strid och vallfärd med honom och slakta med honom, oavsett om han är from eller syndig. Det är tillåtet att betala skatter, allmosor och tiondelar till honom.

Det skall bes i de stora moskéerna som de har byggt och det skall gås på broarna som de har byggt.

Handel, jordbruk och hantverk är lovliga i alla tider och under varje ledare så länge de är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Han som håller fast i sin religion och greppar tag i Qur’ânen och Sunnah skadas inte av den orättvises orättvisa och den orättfärdiges orättfärdighet. På samma sätt gagnas han inte av en handel som motsäger Qur’ânen och Sunnah under den rättvise ledarens ledarskap.

Man skall dömas av deras domare. Bestraffningar, vedergällningar och av orättvisa människor beslagtagna egendomar skall hänvisas till deras guvernörer och poliser. Deras utsedda landshövdingar skall lyssnas och lydas ehuru de är abessinska slavar. Undantaget är att de befaller olydnad mot Allâh (´azza wa djall). Ingen skapelse får lydas inom det syndiga.

1al-Bayhaqî (8/159) och Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (6/544).

2Muslim (3033), at-Tirmidhî (1706), an-Nasâ’î (4192) och Ibn Mâdjah (2861).