Revolter gagnar inte muslimerna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 90-94

Fråga: Vissa menar att al-Albânîs uttalanden i allmänhet och Ibn Bâzs och Ibn ´Uthaymîns (rahimahumullâh) i synnerhet kan inte implementeras på andra makthavare än saudiska då Saudiarabien styr med föreskriften. Således kan deras uttalanden inte implementeras på andra länder varför de gör Takfîr på alla andra länders makthavare.

Svar: För det första har imamerna alltid anammat profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metod. De kallade till Allâh utefter profeternas kall och inledde det med uppmaning till Tawhîd och bekämpning av avguderi. Då folk godtog det korrigerande och goda kallet, gick de över till nästa fas; styre med Allâhs lag. Både makthavare och medborgare är i stort behov av att korrigera sina dogmer om Allâh och Hans herravälde, namn, egenskaper och suveräna rätt till dyrkan. Det är som sagt grunden till islam i alla sändebuds och reformatorers kall. De prioriterade inget annat. Men dagens rörelser har påverkats av européernas revolutionära rörelser. Europeiska revolutionsrörelser revolterade mot diktaturen och den så kallade feodalismen. Feodalism innebär att markägarna äger i själva verket ingenting. Samtidigt hade kyrkan nått sin kulmen av religiös, moralisk, politisk och auktoritär avvikelse. Den hade satt sina klor i både medborgarna och staterna. Till sist blev situationen ohållbar. Likt ett vulkanutbrott exploderade revolutionärerna mot kyrkan, makthavarna och feodalherrarna. Sådant scenario saknar motsvarighet i islam. Dock har ignoranta och lustdrivna politiker i islamiska länder anammat detta vidriga och smaklösa tillvägagångssätt.

Dessa brottsliga revolter har de sedermera tagit till islamiska länder och tillämpat dem på muslimska makthavare, lärde och muslimer. De förhåller sig till dem liksom deras revolutionära företrädare förhöll sig till sina makthavare och präster. Med andra ord skall ni sikta in er på alla lärde och alla ledare i de länderna. Deras gudlösa revolution var värre än den förvrängda och osunda kristendomen som regerade på den tiden. Dagens människor har samma utgångspunkt. Deras mål är också att fälla ledare och lärde. Manipulativt klär de sin propaganda i islamisk klädsel. Så har de tagit sig fram. De inledde sin konflikt med makthavarna och makthavarna har med tiden bara blivit mer diktatoriska och hårdare. Muslimerna har inte gagnats något av dessa stridigheter som inte ens kan betraktas som sekundära – de är långt från att vara sekundära. Även om vi skulle anse att makthavarna är otrogna borde de kallat såsom sändebuden och profeterna kallade när de korrigerade folks dogmer och förståelsen av trosbekännelsen. Först och främst borde de ha bekämpat gravdyrkan som de håller sig för goda för att bekämpa. De anklagar dem som gör det för att bekämpa gravarna medan de själva bekämpar palatsen. Profeterna bekämpade däremot gravdyrkan och dylikt, inte palatsen. Det är osunt att bekämpa palatsen och fly kallet till dogmen och profeternas tillvägagångssätt. Det är bara hast och ett stort hopp till stolarna.

Härmed kom demokratin in i bilden. När de inte klarade av att bemöta konflikterna tog de tillflykt till demokratin och påstod att demokrati medför verkställelse av Allâhs och islamisk lag. Dock är de helt okunniga om den islamiska föreskrift som måste tillämpas på alla människor. Allâhs lag handlar inte bara om makthavarna. Inte heller är den begränsad vid makten och allt vad den innebär. Först och främst inleds Allâhs lag med dogmen; alla människors dogmer skall korrigeras. Om makthavaren anser att Allâh (´azza wa djall) har ensamrätt till dogm, dyrkan, föreskrift och domar, kan vi inte beskylla honom för otro om han dömer med människostiftade lagar. Om ni kallar hans handling för ersättning så har ni själva ersatt och föreskrivit inom Allâhs religion. Ni har ersatt profeternas metodik med egna påhittade metodiker. Ni har bagatelliserat dogmer som profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) månade om och prioriterade. Ni har bagatelliserat det bästa som de förkunnade och manade till. Istället har ni lutat till Râfidhah, mystiker, gravdyrkare och panteister. Ni tiger om deras dogmer. Ert brott är ju värre än makthavarnas brott.