Respekt till honom som månar om Sunnah

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) fördömde dem som kallade Ibrâhîm bin Mûsâ ar-Râzî för ”al-Farrâ’ den lille” och sade:

”Han är stor sett till kunskap och majestät.”1

Imâm Ahmads (rahimahullâh) ord lär muslimerna att de är skyldiga att ära dem som förkunnar sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, försvarar den och månar om den och uppskatta dem för att de bevarar och sprider Sunnah.

Innovatörerna däremot lär sig från sina herrar att nedvärdera och hata Ahl-us-Sunnah.

1Se ”Tuhfat-ul-Ahwadhî” (1/100).