Resning för Qur’ânen

Jag känner inte till att det finns något rapporterat från Salaf om att man skall ställa sig upp för Qur’ânen. Ahmad blev frågad om domen för att pussa Qur’ânen varpå han svarade:

”Jag har inte hört något om det.”

Dock rapporteras det från ´Ikrimah bin Abî Djahl att han brukade öppna Qur’ânen, placera sitt ansikte i den och säga:

”Min Herres tal, min Herres tal.”

Det hörde inte till Salafs praxis att resa sig upp för varandra frånsett när den resande hade återvänt och dylikt. Trots att de inte älskade någon som de älskade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var det ingen som ställde sig upp för honom när de såg på honom hur mycket han hatade det1. Det bästa människorna kan göra är att följa Salaf.

1at-Tirmidhî (2754).