Rekommenderad tid för ´Aqîqah

Abû Dâwûd sade i “Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”:

“Jag hörde Ahmad säga: “´Aqîqah hålls den sjunde dagen.””

Sâlih bin Ahmad sade:

“Min fader sade om ´Aqîqah: “Det hålls den sjunde dagen. Om man inte gör det den dagen, gör man det den fjortonde dagen. Om man inte gör det den dagen heller, gör man det den tjugoförste dagen.”

al-Maymûnî sade:

“Jag frågade Abû ´Abdillâh när man håller ´Aqîqah? Han svarade: “´Â’ishah sade: “Den sjunde, fjortonde eller tjugoförste dagen.”””

Abû Tâlib sade:

“Ahmad sade: “´Aqîqah hålls fram till den tjugoförste dagen.””

Beviset för detta är Samurahs föregående hadîth [i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:]

“Pojken är pantsatt med sin ´Aqîqah. Den sjunde dagen skall det slaktas för honom och då skall han också namnges.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är autentisk.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ´Aqîqah för al-Hasan och al-Husayn den sjunde dagen. Samma dag gav han dem namn och han beordrade att man tar bort det orena från deras huvud.”

Denna åsikt har majoriteten av de lärda.