Rekommendationen i att läsa Qur’ânen i Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 234

 

Hadîthen1 tyder även på att det är att rekommenderat att studera Qur’ânen i Ramadhân och att man samlas för att göra det och att man läser upp Qur’ânen för någon som har bättre minne än en själv.

Dessutom bevisar den att man skall läsa mycket Qur’ânen i Ramadhân. Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hennes fader (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för henne att Djibrîl brukade läsa Qur’ânen med honom en gång om året och att han gjorde det två gånger året han gick bort.

I Ibn ´Abbâs hadîth nämns det att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Djibrîl brukade läsa Qur’ânen på natten. Detta bevisar att det är rekommenderat att läsa mycket Qur’ânen under Ramadhâns nätter. Under natten upphör sysslorna, energin samlas och hjärtat och tungan enas om funderingar. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Den nattliga [bönen] går med stadigare steg och dess ord ljuder renare.”2

Ramadhân har ett särskilt förhållande till Qur’ânen:

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadhân uppenbarelsen av Qur’ânen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.”3

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade att hela Qur’ânen sändes ned från den Bevarade tavlan till Maktens hus under Allmaktens natt. Detta stöds av:

”Vi har uppenbarat den under Allmaktens Natt.”4

”Vi uppenbarade den under en välsignad natt.”5

1 al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade: “Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den givmildaste människan och han var givmildast i Ramadhân då Djibrîl träffade honom och läste Qur’ânen med honom. Djibrîl brukade träffa honom varje natt i Ramadhân för att läsa Qur’ânen med honom. När Djibrîl träffade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han givmildare med godhet än den sända vinden.”

2 73:6

3 2:185

4 97:1

5 44:3