Regnbönens tillvägagångssätt

Publicerad: 2007-05-15
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Förklarare: Imâm Bahâ’ud-Dîn al-Maqdisî
Källa: al-´Uddah (1/123-124)

Regnbönen (Salât-ul-Istisqâ’) förrättas när marken är torr och regnet uteblir. Då beger sig medborgare ut med sin Imâm. De skall vara ödmjuka, underkastade och underkuvade.

Han skall förrätta två Rak´ât med dem på samma sätt som ´Îd-bönen förrättas. Därefter predikar han för dem en enda predikan. Däri skall han ofta be om förlåtelse och läsa de verser vari det beordras.

Under tiden skall människorna vända ut-och-in på kläderna.

Om de otrogna som lever under Muslimernas makt också vill bege sig ut för att be, får de göra det. Däremot skall de hålla sig borta från Muslimerna.

Förklaring

Regnbönen (Salât-ul-Istisqâ’) förrättas när marken är torr och regnet inte faller. Då beger sig medborgare ut med sin Imâm  På det sättet Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
gjorde; ödmjukt, underkastat och underkuvat till dess att han kom fram till böneplatsen. Han predikade inte så som ni vanligtvis predikar. I stället bestod hans predikan av böner, ödmjukhet och Takbîr. Han förrättade två Rak´ât på samma sätt som han förrättade ´Îd-bönen. Dess hadîth är autentisk.

Därefter predikar han för dem en enda predikan – Han inleder den med Takbîr på samma sätt som han inleder ´Îd-bönens predikan. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

””Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad först med oss. Sedan predikade han för oss.””[1]

Detta är klart och tydligt. Dessutom liknar den ´Îd-bönen.

Däri skall han ofta be om förlåtelse och läsa de verser vari det beordras – Exempel på dem är:

”Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt.”[2]

Be er Herre om förlåtelse och vänd er i ånger till Honom.” [3]

Under tiden skall människorna vända ut-och-in på kläderna – Detta gjordes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att Allâh ändrar på tillståndet. Sa´îd rapporterade med sin berättarkedja att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begav sig till böneplatsen och bad om regn. Därefter vände han sig mot Qiblah och vände ut-och-in på sitt klädesplagg som han hade på ovandelen av kroppen. Sedan förrättade han två Rak´ât. Sufyân sade:

””Han fick den högra delen hamna på vänstran och den vänstra delen på högran.”” [4]

Om de otrogna som lever under Muslimernas makt också vill bege sig ut för ett be, får de göra det. Däremot skall de hålla sig borta från Muslimerna – De skall inte hindras från att be för uppehälle. Däremot skall de hålla sig borta från Muslimerna i fall de skulle drabbas av någon olycka så att ingen annan gör det.


[1] Ibn Mâdjah (1268).

[2] 71:10.

[3] 11:3.

[4] al-Bukhârî (1027) och Muslim (894).