Reflektera och du inser islams sanning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/277-283)

Om någon säger att Hârûn, Yûshu´, Dâwûd och Sulaymân var profeter till skillnad från Mûsâ, eller att Dâwûd, Sulaymân och Yûshu´ var profeter till skillnad från Messias, eller att Yûshu´ var profet till skillnad från Dâwûd, Sulaymân och Messias, vilket samarierna säger, eller att Dâwûd, Sulaymân, Jesaja, Habackuk, Malaki, Amos och Daniel var profeter till skillnad från Messias bin Maryam, vilket judarna säger, så är det en motsägelsefull teori vars falskhet är solklar. Ty de vilkas profetskap de dementerar har mer rätt att vara profeter och var fullkomligare profeter än de vilkas profetskap de bekräftar. Bevisen för den fullkomliges profetskap är ju bättre. Hur är det då möjligt att bekräfta en lägre profet och dementera en högre profet? Det är som att säga att Zufar, Ibn-ul-Qâsim, al-Muzanî och al-Athram var lärda inom Fiqh till skillnad från Abû Hanîfah, Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad.

Och den som säger att Dâwûd, Sulaymân, Malaki, Amos och Daniel var profeter till skillnad från Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) är än mer motsägelsefull och har en teori som är värre än alla andra som tagits upp. Detsamma gäller den som säger att Mûsâ och ´Îsâ var sändebud och att Tora och Evangeliet var nedsända av Allâh till skillnad från Muhammad som inte var sändebud och Qur’ânen som inte var nedsänd av Allâh. En sådan åsikt är ytterst falsk. Sakfrågan klargörs för den som funderar över Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och hans föregångares budskap, hans skrift och hans föregångares skrifter, hans profetskaps tecken och hans föregångares profetskaps tecken, hans religions föreskrift och hans föregångares religioners föreskrifter.

Dessa människor har inte ett enda bevis för sina profeters sanningsenlighet. Om folkslag som beljuger profeterna, liksom avgudadyrkare och ateister, argumenterar med dem kan de inte komma med något motargument mot dem eller mot muslimerna som bekräftar dessa profeter. Detta eftersom merparten av muslimerna har kunskap om profeternas trovärdighet via Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) besked om deras profetskap. Det är ju omöjligt att bekräfta en gren och samtidigt beljuga dess stam med vilken de känner det förstnämndas trovärdighet. Dessa profeters profetskap känns till via bekräftade mirakel och besked. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap känns till via än mer bekräftade mirakel och besked. Därför är det omöjligt att tro på en av de tidigare profeterna och beljuga ett enda av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.