Râfidhahs och de kristnas likadana förhållande till profeterna

De kristna hävdar att ´Îsâs lärjungar är bättre än Ibrâhîm, Mûsâ och alla andra profeter och sändebud. De säger att Allâh talade med dem direkt i och med att de säger att ´Îsâ är Allâh och Hans son.

Râfidhah hävdar att de tolv imamerna är bättre än de första följeslagarna bland utvandrarna och hjälparna. De extrema bland dem säger till och med att de är bättre än profeterna då de anser att imamerna är gudomliga, vilket även de kristna trodde om ´Îsâ.

De kristna säger att religionen är under prästernas och munkarnas förfogande. Det som de anser vara tillåtet, är tillåtet, och det som de anser vara förbjudet, är förbjudet, och religionen är det som de föreskriver.

Râfidhah säger att religionen är under imamernas förfogande. Det som de anser vara tillåtet, är tillåtet, och det som de anser vara förbjudet, är förbjudet, och religionen är det som de föreskriver.

Angående de extrema Shî´ah, som Ismâ´îliyyah som säger att al-Hâkim och andra av deras imamer är gudomliga, säger de att Muhammad bin Ismâ´îl har avskaffat profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. De har även andra åsikter som innehas av de extrema Râfidhah. Dessa människor är större hedningar är judarna, de kristna och avgudadyrkarna. De tillskriver sig Shî´ah och demonstrerar deras troslära.