Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så.

Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger radband runt sina halsar1. Vissa håller på med sina radband medan de pratar med dig eller lyssnar på dig. Senast fick jag syn på en man cykla genom en stor folksamling med radband i ena handen.

De vill visa att det inte går ett ögonblick utan att de erinras om Allâh. Många gånger medför denna innovation även uteblivna plikter. Det har hänt att både jag och andra har fredshälsat på dessa individer som följaktligen hälsat tillbaka med en vinkning utan uttalad fredshälsning. Innovationens nackdelar är otaliga. Poeten hade helt rätt när han sade:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i det som de senare har innoverat

Sedan hittade jag en hadîth där Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Erinrade sig på småstenar.”

Berättarkedjan är mycket svag och består av återberättare som återberättade påhitt från Mâlik.

1Det uppmuntras de till av Shaykhen för Shâdhiliyyah Darqâwiyyah Siddîqiyyah-ordern ´Abdullâh al-Ghumârî som säger:

”Det är harmlöst att hänga radband runt halsen, det är som att sätta en penna bakom örat.”

Vilken analogi! Den hör till de mest falska analogierna eftersom den är baserad på en påhittad hadîth! Se förordet till den tredje volymen i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah”.