Råd till nya muslimer

Fråga: Vi skulle gärna vilja att ni nämner några domar för dem som nyligen konverterat till islam, män som kvinnor, så att nyttan blir omfattande. Vad råder ni dessa nya muslimer?

Svar: Först och främst skall den som fått gåvan av Allâh att konvertera till islam efter otron lovprisa Allâh (´azza wa djall), tacka Honom och be för den som kallade på honom till islam eftersom denne har bidragit med en väldig godhet.

För det andra skall han läras religionens grundläggande frågor. Han skall läras Tawhîd så att han kan dyrka Allâh och känna sin Herre. Han skall endast dyrka Allâh. Han skall tro på att Allâh är ensam om Sina handlingar, namn och egenskaper. Han skall läras islams, trons och Ihsâns domare och nivåer. Dessa nivåer utgör religionen.

Han skall läras att förrätta bönen muntligt och praktiskt så att hans bön kan accepteras. Det är inte tillåtet för muslimerna att försumma en liknande person. Det räcker inte att han offentliggör sin islam för att sedan överges utan undervisning. Både han och studenten som lär honom måste vara kontinuerliga, seriösa och ihärdiga så att han kan bemästra Tawhîd och dess typer. Han skall kunna förrätta bönen och veta hur han skall förhålla sig till påbuden och förbuden samt Allâhs och Hans tjänares rättigheter så att han kan tillhöra de sanna muslimerna. Han får inte slarva. Muslimerna, och i synnerhet studenterna, får inte försumma personen som nyligen konverterat till islam. De måste bry sig om honom så att denne kan slå vakt om religions plikter – och Allâh vet bättre.