Qur’ânen enligt Ahl-us-Sunnah

Publicerad: 2019-10-12
Författare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Källa: Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 18-21

 

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

37 – Qur’ânen är Allâhs tal. Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse.

38 – De troende bekräftade det och övertygades om att det är Allâhs (ta´âlâ) verkliga tal. Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal.

39 – Den som hör den och påstår att den är människor tal hädar.

40 – Allâh har fördömt honom, förkastat honom och hotat honom med helvetet. Han (ta´âlâ) sade:

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

”Honom skall Jag låta brinna i helvetets eld!”1

I och med att Allâh hotade personen som sade:

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

”Människors ord och ingenting annat!”2

med helvetet, vet och övertygas vi om att Qur’ânen är människans Herres ord som inte liknar människans ord.

41 – Den som beskriver Allâh på ett mänskligt vis hädar.

42 – Den som inser detta drar lärdom, avstår från de otrognas dogm och vet att Hans egenskaper inte liknar människans.

FÖRKLARING

Den väldiga Qur’ânen är Allâhs tal, såväl sett till dess formulering som dess innebörd. Det är alltså fel att anse att Qur’ânen är formulering till skillnad från innebörd, vilket Mu´tazilah säger. Också är det fel att tro att Qur’ânen är innebörd till skillnad från formulering, vilket vilsna Kullâbiyyah och deras fördömda, skolastiska anhängare påstår.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah säger och betror att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Både dess formuleringar och betydelser är ingenting annat än Allâhs tal. Djibrîl hörde den från Allâh, profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde den från Djibrîl och följeslagarna hörde den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den är nedskriven i bokform, memorerad i bröst, uppläst av tungor. Hâfidh Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Dessutom är Qur’ânen inget annat än Hans tal

den hördes från Honom på riktigt och tydligt

Hela den, och inte bara något, är min Herres tal

varken dess formulering eller betydelse är skapade

En nedsändning och uppenbarelse från världarnas Skapare

sett till formulering och betydelse – utav avvikelse3

174:26

274:25

3an-Nûniyyah (1/113)