Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.”

Påhittad.

Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska hadîther kring gravbesök bevisar bara att det är föreskrivet att hälsa till de döda och dra lärdom av livet efter detta. Det var Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) praxis. Att läsa Qur’ânen vid gravar är nämligen en föraktfull innovation, vilket konkretiserades av flera tidigare imamer som Abû Hanîfah, Mâlik och Ahmad enligt en åsikt. az-Zabîdî sade:

Ty det finns ingen rapporterad Sunnah i sakfrågan. Muhammad bin al-Hasan och Ahmad (enligt en annan åsikt) sade att handlingen inte är föraktfull då det har rapporterats att Ibn ´Umar testamenterade att al-Baqarahs inledning och avslutning läses efter hans begravning.”1

Berättarkedjan i Ibn ´Umars rapportering är inte autentisk. Och även om den skulle vara det så bevisar den bara Qur’ân-läsning i samband med begravning och inte oinskränkt. Se därför till att hålla fast vid Sunnah och undvika innovationer ehuru vissa tycker att de är fina. I slutändan är alla innovationer villfarelse, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Sharh Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn (2/285).