Profeterna i Qur’ânen

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/767)

De omnämnda profeterna i Qur’’ânen som Allâh har nämnt är följande:

1 – Âdam.

2 – Idrîs.

3 – Nûh.

4 – Hûd.

5 – Sâlih.

6 – Ibrâhîm.

7 – Lût.

8 – Ismâ´îl.

9 – Ishâq.

10 – Ya´qûb.

11 – Yûsuf.

12 – Ayyûb.

13 – Shu´ayb.

14 – Mûsâ.

15 – Hârûn.

16 – Yûnus.

17 – Dâwûd.

18 – Sulaymân.

19 – Ilyâs.

20 – al-Yasa´.

21 – Zakariyyâ.

22 – Yahyâ.

23 – ´Îsâ.

24 – Dhûl-Kifl enligt många Qur’ân-tolkare.

25 – Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), deras mästare.