Profetens Takbîrât i ´Îd-bönerna

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (536)

34 – Kapitel om läsningen i ´Îd-bönerna

536 – Muslim bin ´Amr Abû ´Amr al-Hadhdhâ’ al-Madanî berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´as-Sâ´igh berättade för oss, från Kathîr bin ´Abdillâh, från sin fader, från sin fader:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

الله أكبر

Allâh är större.”

i ´Îd-bönerna; sju gånger innan läsningen i första Rak´ah och fem gånger innan läsningen i andra Rak´ah.”1

Även ´Â’ishah, Ibn ´Umar och ´Abdullâh bin ´Amr rapporterar liknande.

Denna hadith är god och den bästa i ämnet från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vissa lärde från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och andra praktiserade detta. Liknande rapporteras från Abû Hurayrah när han bad i Madinah. De lärde i Madinah delar denna åsikt. Samma åsikt har Mâlik bin Anas, ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq.

Från ´Abdullâh bin Mas´ûd rapporteras det att han sade om antalet Takbîrât i ´Îd-bönerna:

Fem i första Rak´ah innan läsningen och fyra i andra Rak´ah efter läsningen i anslutning till Takbîr innan Rukû.´”

Liknande har rapporterats från andra av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Den åsikten delas av de lärde i Kûfah och Sufyân ath-Thawrî.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (536).