Profetens slutgiltiga I´tikâf

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (8/54-55)

Muslim sade:

1171 – Muhammad bin Mihrân ar-Râzî berättade för oss: Hâtim bin Ismâ´îl berättade för oss, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân.”

Abût-Tâhir berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Yûnus bin Yazîd underrättade mig: Nâfi´ underrättade honom, från ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân.”

Nâfi´ sade:

´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh) visade mig platsen i moskén som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde I´tikâf på.”

1172 – Sahl bin ´Uthmân berättade för oss: ´Uqbah bin Khâlid as-Sakûnî berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân.”

Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss: Ibn Numayr berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân.”

Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från ´Uqayl, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân till dess att Allâh tog hans liv. Därefter gjorde hans hustrur I´tikâf.”

Detta bevisar att I´tikâf är rekommenderat, framför allt de tio sista dagarna i Ramadhân. Muslimerna är enade om dess rekommendation, att det inte är obligatoriskt och att det är starkt rekommenderat de tio sista dagarna i Ramadhân.