Profetens kunskap och handling bevisar hans profetskap

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

”Du har sannerligen en väldig karaktär.”1

Detta hör till de största bevisen för hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap och budskap för den som Allâh skänker förståelse. De troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) blev frågad om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär och hon gav ett tillräckligt svar:

”Hans karaktär var Qur’ânen.”

Härav sade Ibn ´Abbâs och andra:

”Det vill säga att du har sannerligen en väldig religion.”

Karaktären kallas för religion därför att karaktären är sammansatt av sanningsenliga kunskaper, rena avsikter och invändiga och utvändiga handlingar som stämmer överens med rättvisan, visheten, välgången samt ord som stämmer överens med sanningen. Dessa ord och handlingar stammar från dessa kunskaper och avsikter. På så sätt får själen sina karaktärer. Dessa karaktärer är de renaste, ädlaste och bästa. Så var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktärer. De hade sin grund i Qur’ânen. Hans tal stämde överens med Qur’ânen och det detaljerade och förklarade den. Hans kunskaper var hämtade ur Qur’ânens kunskaper. Hans avsikter och handlingar var utmed det Qur’ânen förpliktigade och rekommenderade. Han lämnade det som Qur’ânen förbjöd. Han ville det Qur’ânen ville. Han höll sig borta från det som Qur’ânen ville att man skall hålla sig borta ifrån. Han hatade det Qur’ânen hatade. Han älskade det Qur’ânen älskade. Han strävade efter att tillämpa Qur’ânens befallningar och förkunna den. Han kämpade för att tillämpa Qur’ânen. Utav sin fullkomliga kunskap om Qur’ânen och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sitt fina uttryck beskrev de troendes moder allt det omnämnda på följande sätt:

”Hans karaktär var Qur’ânen.”

Frågeställaren förstod hennes svar och nöjde sig med det.

Om då tjänarnas karaktärer, kunskaper, avsikter och handlingar härrör från pennan och det som de skriver ned och om det är en gåva och välvilja till dem att Allâh skapade pennan och lärde dem skriften, hur kan de då förneka Allâhs gåva till Hans tjänare och sändebud som Han har gett de högsta karaktärerna och bästa kunskaperna, handlingarna och avsikterna som inte kan härledas till deras detaljer utan pennan och skriften? Hör inte detta till de största bevisen för hans profetskap och sanna budskap? Hans beljugande fiender kommer att veta vem av dem som är satta på prövning; han eller de? De, och världens kloka människor, har redan fått reda på det i detta liv. Och deras kunskap om det kommer att stiga ytterligare i gravarna och på Domedagen är allting öppet och klargjort.

168:4