Profetens fasta i Sha´bân

1022 – Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)! Jag har inte sett dig fasta någon månad som Sha´bân.” Han sade: ”Det är en månad som människorna försummar; mellan Radjab och Ramadhân. Under den månaden lyfts handlingarna upp till skapelsernas Herre. Jag vill att mina handlingar lyfts upp medan jag fastar.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î.

1023 – Det har rapporterats att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade och utelämnade inte fastan varvid vi sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tänker inte utelämna fastan det här året.” Därefter utelämnade han fastan och fastade inte varvid vi sade: ”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tänker inte fasta det här året.” Han tyckte mest om att fasta i Sha´bân.”2

Rapporterad av Ahmad och at-Tabarânî.

1024 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade så mycket att vi sade att han inte tänkte utelämna fastan. Och han utelämnade fastan så mycket att vi sade att han inte tänkte fasta. Jag har inte sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta en hel månad frånsett Ramadhân. Jag har inte sett honom fasta så mycket av en månad som av Sha´bân.”3

al-Bukhârî, Muslim och Abû Dâwûd. an-Nasâ’î, at-Tirmidhî och andra rapporterade att hon sade:

”Jag har inte sett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta så mycket av en månad som av Sha´bân. Han fastade nästan hela den. Han fastade faktiskt hela den.”4

I Abû Dâwûds rapportering sade hon:

”Sha´bân var månaden som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte mest om att fasta. Därefter efterföljde han den med Ramadhân.”5

I an-Nasâ’îs rapportering sade hon:

”Ingen månad fastade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så mycket som han fastade av Sha´bân. Han fastade hela den eller merparten av den.”6

I al-Bukhârîs och Muslims rapportering sade hon:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade inte av någon månad så mycket som han fastade av Sha´bân. Han fastade hela Sha´bân och brukade säga: ”Gör det ni klarar av. Allâh blir inte uttråkad förrän ni blir uttråkade.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte mest om den kontinuerliga bönen ehuru den var kort. När han bad en bön vidhöll han den.”7

1025 – Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag har inte sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta två månader i rad frånsett Sha´bân och Ramadhân.”8

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god.”

Abû Dâwûd rapporterade också den med formuleringen:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade inte en hel månad om året frånsett Sha´bân som han efterföljde med Ramadhân.”9

an-Nasâ’î rapporterade båda formuleringarna.

1026 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar på alla Sina skapelser natten till halva Sha´bân. Han förlåter alla Sina skapelser frånsett avgudadyrkaren och bråkmakaren.”10

Rapporterad av at-Tabarânî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God.

2God via andra.

3Autentisk.

4Autentisk.

5Autentisk.

6God.

7Autentisk. Hos al-Bukhârî och Muslim står inte ”Han fastade hela Sha´bân.” Det står hos Ibn Khuzaymah och andra. Se ”adh-Dha´îfah” (5086). Ordet ”hela” här syftar på merparten, vilket förklaras av henne i an-Nasâ’îs rapportering:

”Han fastade den eller merparten av den.”

8Autentisk.

9Autentisk.

10God och autentisk.