Profetens dyrkan de tio sista nätterna i Ramadhân

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (795-796)

795 – Mahmûd bin Ghaylân berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abû Ishâq, frpn Hubayrah bin Yarîm, från ´Alî som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade väcka sin familj de tio sista nätterna i Ramadhân.”1

Hadîthen är god och autentisk.

796 – Qutaybah berättade för oss: ´Abdul-Wâhid bin Ziyâd berättade för oss, från al-Hasan bin ´Ubaydillâh, från Ibrâhîm, från al-Aswad, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var extra aktiv de tio sista nätterna.”2

Hadîthen är god, autentisk och främmande.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (795).

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (796).