Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Negus

Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: as-Sîrah an-Nabawiyyah (2/14-16)
Dâr-ul-Ma´rifah, 1403/1983
Fotnoter: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
08.04.2006

Vad gäller händelsen som ägde rum mellan Dja´far och Negus [2] (an-Nadjâshî), har Hâfidh Ibn ´Asâkir rapporterat den i Dja´fars
bin Abî Tâlib biografi från honom själv och från ´Amr bin
al-´Âs som händelsen berörde direkt, samt från Ibn Mas´ûd
och Umm Salamah.

Angående Dja´fars rapportering, rapporteras den av Ibn
´Asâkir, från Abûl-Qâsim as-Samarqandî, från Abûl-Husayn
bin an-Naqûr, från Abû Tâhir al-Mukhallis, från
Abûl-Qâsim bin al-Baghawî som sade: Abû ´Abdir-Rahmân al-Dja´fî
berättade för oss, från ´Abdullâh bin ´Umar bin Abân: Asad bin ´Amr
al-Bakhalî berättade för oss, från Mudjâlid bin Sa´îd, från
ash-Sha´bî, från ´Abdullâh bin Dja´far från sin fader som
sade:

”Quraysh skickade ´Amr bin al-´Âs
och ´Amârah bin al-Walîd med en gåva från Abû Sufyân
till Negus. De sade till honom medan vi var där:

”En del dumma människor från
oss själva har kommit till er. Skicka tillbaka dem till oss.”

Han sade:

”Nej, inte förrän jag hör vad
ni har att säga.”

Han vände sig då till oss
och sade:

”Vad säger dessa här?”

Vi sade:

”Dessa människor är ett folk
som dyrkar avgudar. Allâh har skickat ett sändebud till oss och vi tror
på honom och bekräftar honom.”

Negus sade då till dem:

”Är de era slavar?”

De sade:

”Nej.”

Han sade:

”Är de skyldiga er något?”

De sade:

”Nej.”

Då sade han:

”Låt dem därför gå
fria.”

När vi då skulle gå
ut, sade ´Amr bin al-´Âs:

”Dessa människor säger om ´Îsâ
(Jesus) annat än det ni säger.”

Han sade:

”Om de har en annan åsikt
än mig om ´Îsâ (Jesus), kommer de inte ens få stanna ett ögonblick
i mitt land.”

Han skickade då ännu en
gång ett bud efter oss som vi upplevde svårare än det första
och sade:

”Vad säger er vän
[3]
om ´Îsâ bin Maryam (Jesus, Marias son)?”

Vi sade:

”Han säger att han är Allâhs
själ och Hans ord förkunnat för Jungfrun.”

Han sade:

”Hämta den och den prästen och
den och den munken.”

När de väl kom fram till honom,
sade han:

”Vad säger ni om ´Îsâ bin Maryam
(Jesus, Marias son)?”

De sade:

”Du är den kunnigaste av oss.
Vad säger du?”

Negus tog då lite sand
i handen och sade:

”´Îsâ (Jesus) är ingenting annat
än vad dessa människor säger.”

Därefter sade han:

”Är det någon som ofredar
och skadar er?”

Vi sade:

”Ja.”

Han beordrade då att en
utropare ropar ut:

”Den som har ofredat och skadat
någon av dem skall betala till dem 4 dirhamer i skadestånd.”

Därefter sade han:

”Räcker det?”

Vi sade:

”Nej”, och fick dubbelt så
mycket.

Efter att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandrade till al-Madînah, sade vi till honom:

”Sannerligen har Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandrat till al-Madînah och krigat
mot dem som vi berättade för dig om. Vi önskar få återvända
till honom, låt oss därför göra det.”

Han sade:

”Gör det” och skänkte oss transport
och uppehälle för resan. Därefter sade han:

”Berätta för er vän hur jag har
behandlat er. Min vän här kommer att vara med er. Jag vittnar att det
inte finns någon sann gud utom Allâh och han är Allâhs sändebud.
Be honom be om förlåtelse för mig.”

Vi påbörjade då vår
resa till dess att vi kom till al-Madînah. Vi träffade Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kramade om honom. Sedan sade han:

”Jag vet inte vad som gör mig
lyckligare; erövringen av Khaybar eller att Dja´far har kommit tillbaka.”

Efter att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hade satt sig ned, sade Negus budbärare:

”Här har du Dja´far. Fråga
honom hur Negus tog emot dem.”

Jag sade:

”Han behandlade oss på
det och det viset, skänkte oss transport och gav oss uppehälle till resan.
Därefter vittnade han att det inte finns någon sann gud utom Allâh
och att du är Allâhs sändebud och bad dig att du ber om förlåtelse
för honom.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) reste sig då upp, tvagade sig och bad tre gånger
för honom:

”Allâh, förlåt Negus” samtidigt
som Muslimerna sade:

”Âmîn (Amen).”

Därefter sade jag till budbäraren:

”Gå till din vän och tala
om för honom vad du har sett av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam).””

Sedan sade Ibn ´Asâkir:

”Den är god och främmande (Hasan
Gharib).”[2] Enligt Nordstedts ordbok:

”Negus negesti; konungarnas konung, titel för Etiopiens
härskare till 1974.” (Sid. 753)


[3]
Det vill säga Allâhs siste och präktigaste sändebud Muhammad
– må Allâhs fred och välsignelse vara med honom och alla andra profeter
och sändebud.