Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Bahîrâ

publicerad
05.09.2011

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/57-560)

Qurâd Abû Nûh sade: Yûnus bin Abî Ishâq berättade för oss, från Abû Bakr bin Abî Mûsâ al-Ash´arî, från sin fader som sade:

”Abû Tâlib begav sig till Shâm tillsammans med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Qurayshs högre män. När de hade kommit fram till munken och slog läger, gick han ut till dem, något han inte brukade göra. Han började gå mellan dem medan de packade upp sina bagage till dess att han kom fram, tog tag i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand och sade: ”Detta är skapelsernas mästare. Detta är skapelsernas Herres sändebud. Allâh kommer att sända honom som en nåd till skapelserna.” Då sade Qurayshs högre män: ”Hur vet du det?” Han sade: ”När ni kom från al-´Aqabah fanns det inte ett träd eller en sten som inte gjorde Sudjûd och de gör endast Sudjûd till en profet. Jag känner igen honom medhjälp av profetkallets sigill. Den finns under hans axels brosk och ser ut som ett äpple.” Därefter gick han tillbaka och lagade mat till dem. När han kom tillbaka till dem, vallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kamelerna. Han sade: ”Kalla på honom.” Han började gå och ovanför honom svävade moln som gav honom skugga. När han hade kommit dem nära, såg han hur de hade hunnit sätta sig i trädets skugga. När han satte sig ned, gick trädets skugga över till honom. Han sade: ”Titta hur trädets skugga gick över till honom.” Medan han stod och insisterade att inte ta honom till romarriket då romarna skulle känna igen honom och döda honom, vände han sig om och såg hur sju romare var på väg. Munken mötte dem och sade: ”Vad har fört er hit?” De sade: ”Vi har kommit för att profeten skall komma den här månaden. Det har skickats folk till alla vägar och vi blev skickade till din väg.” Han sade till dem: ”Har ni lämnat efter er någon som är bättre än er?” De sade: ”Nej. Vi har endast fått reda på honom med hjälp av din väg.” Han sade: ”Om Allâh vill en sak, kan en människa avvärja den?” De sade: ”Nej.” De lovade honom tro och lydnad och stannade med honom. Han sade: ”Jag frågar er i Allâhs namn! Vem av er är hans förmyndare?” De sade: ”Abû Tâlib.” Han började tala med honom till dess att Abû Tâlib skickade honom tillbaka tillsammans med Abû Bakr och Bilâl och munken försåg honom med grovt bröd och olja.”1

Qurâd är ensam om att berätta detta. Han heter ´Abdur-Rahmân bin Ghazwân och är pålitlig. Både al-Bukhârî och an-Nasâ’î argumenterade med honom. De andra har rapporterat detta från honom. Den är god enligt at-Tirmidhî. Hadîthen är dock mycket Munkar.

Vart var Abû Bakr? Han var tio år gammal och två och ett halvt år yngre än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vart var Bilâl under den här tiden? Abû Bakr köpte honom först efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev profet. Han hade alltså inte blivit född än2.

Om han täcktes av moln, hur kan man då föreställa sig att trädets skugga gick över till honom? Molnen skugga skall ju få trädets skugga att försvinna i och med att det är under dem.

Vi har aldrig hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påminna Abû Tâlib om munkens ord. Quraysh nämnde aldrig det. Dessa stora personligheter från Quraysh talade aldrig om det trots att de lade en stor vikt vid liknande händelser. Om det verkligen hade ägt rum, skulle det ha blivit oerhört känt.

Likaså skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) känt av profetkallet utan att fördöma det när han fick uppenbarelsen i Hirâ’ och begav sig till Khadîdjah, rädd för att ha tappat förståndet. Och inte heller skulle han gått till bergssluttningen för att kasta sig själv nedför det.

Om den här rädslan påverkade Abû Tâlib så att han skickade hem honom, kan man fråga sig hur han lät honom resa till Shâm för att göra affärer åt Khadîdjah.

I denna hadîth finns motstridande formuleringar som påminner om Turuqiyyahs formuleringar trots att Ibn ´Â’idh rapporterade liknande betydelse i sin ”al-Maghâzî” utan:

”…  till dess att Abû Tâlib skickade honom tillbaka tillsammans med Abû Bakr och Bilâl…”

Abû Midjlaz sade:

”Abû Tâlib reste till Shâm tillsammans med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de hade slagit läger, kom en munk och sade: ”Det finns en rättfärdig man bland er. Var är pojkens fader?” Abû Tâlib sade: ”Jag är hans förmyndare.” Då sade han: ”Ta hand om honom och ta inte med honom till Shâm. Judarna är ett avundsjukt folk och jag fruktar dem för honom.” Till följd därav skickade han tillbaka honom.”

1 at-Tirmidhî (3620). al-Albânî sade:

      ”Autentiskt bortsett från att Bilâl nämns, vilket är Munkar.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (3/486))

2 al-Albânî sade:

      ”Denna hadîth har förklarats som bristfällig för att Abû Bakr och Bilâl nämns däri och att Abû Bakr då skulle ha varit nio eller tio år. Detta påstående är baserat på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tolv år då, vilket inte är autentiskt. Denna ålder fastställdes av al-Wâqidî som är övergiven och anklagad för lögn. Alltså är det möjligt att händelsen ägde rum flera år efteråt. Det är inte tillåtet att förklara rapporteringen vara svag på grund av al-Wâqidîs motstridande ord. Jag har fördjupat mig i att förklara hadîthen vara autentisk och avvisa dess brister i ”ar-Radd ´alâ al-Bûtî”, sid. 62-72, och nämnt hur sju tidigare lärda har sagt att den är autentisk.” (Sahîh as-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 31)