Profeten och gladan i Australien

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (8/93)

Muslim sade:

1198 – Hârûn bin Sa´îd al-Aylî och Ahmad bin ´Îsâ berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss: Makhramah bin Bukayr underrättade mig, från sin fader: Jag hörde ´Ubaydullâh bin Miqsam säga: Jag hörde al-Qâsim bin Muhammad säga: Jag hörde ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maka, säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Fyra djur är trotsiga och ska avlivas utanför Haram och i Haram: Gladan1, kråkan, musen och bitande hunden.”

ash-Shâfi´î sade:

Det betyder att de får avlivas eftersom de är oätbara. Utan att behöva betala blodspengar får en Muhrim avliva allt som är oätbart och ej avlat från oätbara djur får.”

Mâlik sade:

Tillståndet beror på deras besvär. En Muhrim får avliva alla besvärliga djur till skillnad från djur som inte är besvärliga.”

De lärde är oeniga om innebörden av den bitande hunden. Vissa säger att hadîthen åsyftar den sedvanliga hunden. En annan teori är alla köttätande rovdjur, ty enligt arabiskan är varje rovdjur en ”bitande hund”.

Dessa djur kallas för trotsiga eftersom de är betydligt mer besvärliga och förstörande än andra djur.