Profeten Muhammad och munken Bahîrah

Imâm Ibn Hishâm och Imâm Ibn Qayyim al-Djawziyyah
Sîrah Ibn Hishâm (1/180-183) och Zâd-ul-Ma´âd (1/17)

När Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
var tolv år, åkte han med sin farbror Abû Tâlib på
en affärsresa till Syrien. När de hade kommit till Busrâ, träffade de
en munk vid namn Bahîrah. Han visade dem stor vänlighet och hövlighet.
Han kände igen profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och
sade till honom medan han tog tag honom i handen:

“Detta är mänskligheten mästare! Allâh kommer sända
honom med ett budskap som kommer att vara en barmhärtighet till samtliga
skapelser.”

Då frågade Abû Tâlib:

“Hur vet du det?”

Munken svarade:

“När ni kom från ´Aqabahs riktning, föll alla
stenar och träd på ansikte, något de bara gör åt en
profet. Dessutom kan jag känna igen honom genom Profetkallets sigill han
har under sin skuldra. Det liknar ett äpple. Detta har vi lärt oss ur
våra böcker.”

Därefter bad han Abû Tâlib att återvända till
Makkah i stället för att fortsätta mot Syrien, ty han fruktade judarna.
Abû Tâlib tog då rådet och skickade tillbaka honom till
Makkah med några av sina betjänter.