Politik idag

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (888)

Fråga: Vissa bröder därborta, däribland Surûr, talar om att Salafiyyah ålägger politiskt engagemang. I vilken utsträckning gäller det?

Svar: Jag delar samma åsikt men inte samma handling, ty alltsedan den muslimska uppväckelsen kommit igång finns det knappt någon muslim som besitter både korrekt islamisk förståelse och islamisk pedagogik. Om muslimerna saknar bådadera, kommer politiken bara att medföra negativa följder för det islamiska kallet. I decennier har det kommit fram personer från kända grupper som är ute efter att rekrytera folk till sina partier bara för att komma till makten, vilket inte stämmer överens med sann islamisk pedagogik. Jag har alltid sagt, och jag säger det fortfarande, att en handling måste uppriktigt ägnas åt Allâh (´azza wa djall) allena. En av dessa handlingar är kallet. En annan är politiken. Så om kallet till politiken är att för att man ska bli makthavare, minister eller liknande i ett land, är det dömt till fiasko i förväg. Vi ser ju hur ingen politik har gagnat den islamiska världen överhuvudtaget. När säkerhetspolisen därborta förhörde mig förklarade jag för dem att politik är en del av religionen och att vi har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) som har en skrivit en bok vid namn ”as-Siyâsah ash-Shar´iyyah”, men också att jag anser att idag är det politiskt att inte gå in i politik. Jag anser att den som kallar till politiskt engagemang idag förstör sitt eget hem. Så fort dessa som har Salafs dogm men inte Salafs pedagogik börjar gå in i politik, faller de offer för och upplöses av politiken. Således anser jag som de men delar inte samma tillvägagångssätt som de därför att den som påskyndar något för tidigt kommer också att mista det.