Plikten i att visa bristerna i varor

1/2272 – Från ´Uqbah bin ´Âmir som sade: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”En Muslim är en Muslims broder. Det är inte tillåtet för en Muslim att sälja något till sin broder i vilket det förekommer en brist utan att visa den.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

2/2273 – Från Wâthilah som sade: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för någon att sälja något till någon utan att visa vad som finns däri. Det är inte tillåtet för någon som känner till det att dölja det.”

Rapporterad av Ahmad.

3/2274 – Abû Hurayrah rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade en man som stod och sålde mat. Han stack ned handen i den och fann att den var blöt. Han sade då:

”Den som bedrar oss hör inte till oss.”

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah.

´Uqbahs hadîth rapporteras även av Ahmad, ad-Dâraqutnî, al-Hâkim och at-Tabarânî via Abû Shumâsah. Den roterar kring Yahyâ
bin Ayyûb och efterföljs av Ibn Lahî´ah. Han (dvs. Ibn Hadjar) sade i ”al-Fath”:

”Dess berättarkedja är god (Hasan).”

Wâthilahs hadîth rapporteras även av Ibn Mâdjah och al-Hâkim i ”al-Mustadrak”. I dess berättarkedja finns Ahmad Abû Dja´far ar-Râzî
och Abû Sibâ´. Den förste råder det meningsskiljaktigheter om och den andre är okänd.

Abû Hurayrahs hadîth rapporteras även av al-Hâkim som felaktigt sade att Muslim inte har rapporterat den. Liknande hadîth har rapporterats av Ahmad och ad-Dârimî från Ibn ´Umar, Ibn Mâdjah från Abûl-Hamrâ’, at-Tabarânî och Ibn Hibbân från Ibn Mas´ûd, Ahmad från Abû Burdah bin Nayyâr och al-Hâkim från ´Umayr bin Sa´îd från sin farbror.

”Det är inte tillåtet för en Muslim…” tyder på att det är förbjudet att dölja brister och att det är obligatoriskt att visa det för köparen.

”Hör inte till oss…” I Muslims formulering är det ”Hör inte till mig”. an-Nawawî sade:

”Det betyder att han inte hör till dem som rättar sig efter min vägledning, följer min kunskap, handling och sunda väg. Exempel på det är att en fader säger till sin son när han gör något som inte behagar honom: ”Du hör inte till mig!” Liknande gäller hans ord:

”Den som använder vapen mot oss hör inte till oss.”

Sufyân bin ´Uyaynah föraktade denna typ av tolkning och sade:

“”En sådan dålig tolkning.””

Han brukade hålla sig borta från att tolka det så att det skulle bli mer skräckinjagande och hotfullt.”