Platsbyte efter obligatorisk bön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/522)

3173 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Rapporterad av Ahmad: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Azraq bin Qays, från ´Abdullâh bin Rabâh, från en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Asr, ställde sig en man upp för att be. Då ´Umar såg det tog han tag i hans kläder och sade: ”Sätt dig ned. Bokens folk gick under eftersom de saknade avbräck mellan sina böner.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Också Abû Ya´lâ rapporterad den i sin ”al-Musnad”. Berättarkedjan är autentisk och alla återberättare är pålitliga enligt Muslims villkor. Det enda undantaget är den anonyme följeslagaren, men det stör ingalunda, ty alla följeslagare var hederliga.

Hadîthen bevisar ett obligatoriskt avbräck mellan obligatorisk bön och frivillig bön. Avbräcket sker antingen genom tal eller också genom platsbyte, vilket det finns flera autentiska hadîther om… Det platsbyte som kan synas i vissa länder då folk ber först obligatorisk bön och sedan byter plats för att be frivillig bön, hör till det omnämnda platsbytet. Även Salaf gjorde så. Ibn Abî Shaybah sade:

”Jag bad fredagsbön med ´Âsim. Efter bönen tog han tag i min hand och bytte plats med mig.”

Berättarkedjan är autentisk. Han rapporterade liknande från Abû Midjlaz och Safwân bin Muhriz.