Paulus anklagelse

Romarbrevet 3:19

http://www.bibeln.se/las/2k/rom

Jag har förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. 10Det står ju skrivet:

Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda,

11 ingen som förstår, ingen som söker Gud.

12 Alla har vikit av, alla är fördärvade.

Ingen finns som gör det goda, ingen enda.

13 En öppen grav är deras strupe,

sin tunga brukar de till svek.

Huggormsgift har de bakom sina läppar,

14 deras mun är full av bitter förbannelse.

15 På snabba fötter ilar de för att utgjuta blod,

16 förödelse och elände kantar deras väg,

17 och fridens väg känner de inte.

18Hos dem finns ingen fruktan för Gud.

19Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, för att varje mun skall tystas och hela världen underkastas Guds dom. 20Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd.