Paradisets upphöjda marker och vägen till dess palmer

publicerad
27.11.2011

Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 305-306

at-Tirmidhî1 rapporterade via Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag träffade Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) natten jag steg upp till himlen. Han sade: ”Muhammad! Hälsa ditt samfund från mig och berätta för dem att paradisets jord är ljuvlig och att dess vatten är sött och att det är upphöjda och vida marker och att dess plantage är:

”Subhân Allâh, wal-Hamdu lillâh, wa lâ ilâha illa Allâh, wallâhu Akbar.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Ibn Mâdjah2 rapporterade via Abû Hurayrah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi honom när han stod och planterade en plantage. Han sade:

”Abû Hurayrah! Vad planterar du?”

Han svarade:

”En plantage.”

Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Skall jag inte berätta för dig om en plantage som är bättre än denna? Subhân Allâh, wal-Hamdu lillâh, wa lâ ilâha illa Allâh, wallâhu Akbar. För varenda en planteras ett träd åt dig i paradiset.”

at-Tirmidhî3 rapporterade via Djâbir att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger ’Subhân Allâh al-´Adhîm wa bi hamdih’ får en palm planterad i paradiset.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande.”

1 3462.

2 3807. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2/3807).

3 3464.