Paradisets och helvetets invånare är bestämda

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tog en handfull och sade: ”Till paradiset tack vare Min nåd!” Han tog en annan handfull och sade: ”Till Elden och Jag bryr Mig inte!1

Den här betydelsen är känd från honom via flera vägar. Den berör två frågor varav en är det förutbestämda ödet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) visste vilka människor som skulle till paradiset och helvetet innan de ens börjat handla. Det stämmer och är obligatoriskt att bekräfta. Faktum är att imamerna som Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad sade:

”Den som nekar det hädar.”

Det är obligatoriskt att tro på det. Allâh visste vad som skulle vara innan det var. Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.”2

al-Bukhârî rapporterade via ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh fanns och ingenting annat än Han. Hans tron var över vattnet. Han skrev ned allt i Påminnelsen och skapade himlarna och jorden.”3

1Ahmad (5768). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1784).

2Muslim (2653).

3al-Bukhârî (3191).