Paradisets nivåer

at-Tirmidhî1 rapporterade via Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Paradiset har hundra nivåer. Varje nivå är som avståndet mellan himmel och jord. Dess högsta är Firdaws och dess mellersta är Firdaws2. Tronen är ovanför Firdaws. Därifrån strömmar paradisets floder. Om ni skall tillbe Allâh, be Honom om Firdaws.”

Ibn Mâdjah rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Qur’ân-läsaren har gått in i paradiset, sägs det till honom: ”Läs och stig.” Han kommer att läsa och stiga för varje vers tills att han läser klart det han har.”3

Abû Dâwûd4 rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att sägas till Qur’ân-läsaren: ”Läs och klättra och läs långsamt som du brukade göra på jorden. Din nivå är där du läser den sista versen.””

1 2530. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/713)).

2 Ibn Hibbân sade:

”Att Firdaws är paradisets mellersta del innebär på bredden och att det är paradisets högsta del innebär på höjden.”(Sahîh Ibn Hibbân (10/472))

3 3780. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2/314).

4 1464. Autentisk och god enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1/275).