Paradisets bästa kvinnor

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

al-Musnad (1/316)

2903 – Abû ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Dâwûd berättade för oss, från ´Ilbâ’, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drog fyra streck i marken och sade: ”Vet ni vad detta är?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Paradisets bästa kvinnor: Khadîdjah bint Khuwaylid, Fâtimah bint Muhammad, Maryam bint ´Imrân och Âsiyâ bint Muzâhim, Faraos kvinna.”1

1Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir i “Musnad-ul-Imâm Ahmad” (3/279).