Paradiset är omslutet av svårigheter och helvetet är omslutet av lustar

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset omsluts av svårigheter och Elden omsluts av lustar.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Allâh (´azza wa djall) hade skapat paradiset och Elden, skickade Han Djibrîl (´alayhis-salâm) till paradiset och sade: ”Titta på det och vad Jag har förberett för dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om det, utan att de träder in i det.” Då beordrade Han att det omsluts med svårigheter. Sedan sade Han: ”Gå och titta på det!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att gå in i det.” Han sade: ”Gå och titta på Elden och vad Jag har förberett för dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om den för att därefter träda in i den.” Då beordrade Han att den omsluts med lustar. Sedan sade Han: ”Gå och titta på den.” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att vara kvar utan att de träder in i den.”2

Svårigheter är allt det som själen uppfattar som besvärligt och svårt att göra, som t ex reningen under riktigt kalla förhållanden och andra goda handlingar, och tålamod med olyckor och allting annat förhatligt.

Lustar är allt det som stämmer överens med själen och lockar till den.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) jämförde svårigheter och lustarna med en omslutande barriär. Paradiset uppnås inte om man inte korsar svårigheternas öken och härdar med dem. Likaså undkommes inte Elden om man inte lämnar lustarna och hindrar själen från dem. Abû Bakr bin al-´Arabî sade om ”Paradiset omsluts av svårigheter och Elden omsluts av lustar”:

”Att de omsluts betyder att de är lagda på deras utkanter. Vissa människor fick för sig att exemplet står för dess utsidor. I så fall hade inte exemplet varit korrekt. De är på insidan.”

Om detta uttryckte sig Ibn Mas´ûd när han sade:

”Paradiset omsluts av svårigheter och Elden omsluts av lustar. Den som går över barriären hamnar i det som finns bakom den. Den som tror att den är på utsidan har missuppfattat hadîthens egentliga betydelse.”

Om någon skulle säga att han sade ”Paradiset täcks av svårigheter och Elden täcks av lustar”, säger vi att det har samma betydelse. Den blinde som saknar gudsfruktan och vars hörsel och syn har tagits av lustarna ser dem, men inte Elden som de är i. Så är även fågeln som ser ett frö innanför stängslet. Den ser inte stängslet på grund av det starka begäret till fröet och okunnigheten om hur det har hamnat där.

1 Muslim (2822).

2 Abû Dâwûd (4744), at-Tirmidhî (2560), an-Nasâ’î (7/3-4) m fl. al-Albânî sade: ”God och autentisk.”  (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/162))