Otaliga bevis för Allâhs höghet

Beträffande Hans höghet över skapelserna, så sade Han (ta´âlâ):

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”1

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”3

När ´Abdullâh bin Rawâhah (radhiya Allâhu ´anh) kvädde sin kända prosa framför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), godkände han den och skrattade åt honom. Även Hassân bin Thâbit kvädde:

Med Allâhs lov vittnar jag att Muhammad

är sändebud till Honom som är ovanför himlarna

Och att både Yahyâs fader och Yahyâ

har accepterade handlingar hos hans Herre

Och Maryams son som judarna är fiender till

är ett sändebud, sänd av Honom som äger tronen

När Sanddynernas broder uppstår bland dem

skall han kämpa för Allâh och vara rättvis

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag vittnar också.”4

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Efter att Allâh (´azza wa djall) hade förutbestämt skapelsen, skrev Han i en bok som är med Honom ovanför Hans tron: ”Min barmhärtighet har hunnit före Min vrede.”

I en annan formulering står det:

Min barmhärtighet har övervunnit Min vrede.”5

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Medan paradisets invånare upplever sin lycksalighet omges de av ett sken. När de lyfter upp sina huvuden mot det ser de den Allsmäktige (djalla djalâluh) ovanför sig. Han kommer att säga: ”Paradisets invånare! Fred med er!” Därefter läste han:

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet: ”Fred!”6

Han skall titta på dem och de skall titta på Honom. De kommer inte att titta på sin lycksalighet så länge de tittar på Honom.”7

I samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”8

sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Du är den Förste; det finns ingen före Dig. Du är den Siste; det finns ingen efter Dig. Du är den Uppenbare; det finns ingen över Dig. Du är den Dolde; det finns ingenting som är dolt för Dig.”9

Dessa fyra namn är lika till betydelsen. Två står för Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) evighet, två för Hans höghet och närhet.

Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”10

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att Sa´d bin Mu´âdh dömde Banû Quraydhahs krigare till döden och deras avkommor till fångenskap:

”Du har dömt med samma dom som Konungen ovanför de sju himlarna.”1112

Hadîthen är autentisk. Den rapporteras av al-Umawî i ”al-Maghâzî” och har sin grund hos al-Bukhârî och Muslim.

al-Bukhârî rapporterade:

”Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”13

Vid ett tillfälle träffade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) en gammal kvinna som stoppade honom. Han stannade hos henne och började tala med henne. En man sade: ”Du troendes ledare! Fördröjde du människorna på grund av den här gumman?” Han sade: ”Ve dig! Vet du vem hon är? Hon är kvinnan vars klagomål Allâh hörde ovanför de sju himlarna. Det är Khawlah som Allâh uppenbarade om:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

”Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”14

Rapporterad av ad-Dârimî15.

´Ikrimah berättade att Ibn ´Abbâs sade om Hans (ta´âlâ) ord:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”16

”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

Den som har hört sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och Salafs uttalanden ser att det finns otaliga bevis som bekräftar högheten.

16:61

216:50

3Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid. 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

4Ibn Abî Shaybah (8/695). adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är ofullkomlig.” (al-´Uluww, sid. 40)

5al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl.

636:58

7Ibn Mâdjah (184), al-Bazzâr (2253) och Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (6/208). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah”, sid. 17)

857:3

9Muslim (2713).

10Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068).

11Autentisk enligt adh-Dhahabî i ”al-´Uluww”, sid. 32

12Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 769-770

13al-Bukhârî (7420).

1458:1

15ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 26. adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är sund, dock avbruten. Abû Yazîd träffade aldrig ´Umar.” (al-´Uluww, sid. 113)

167:16-17