Osund fråga till ett osunt svar

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Jag hörde min fader säga: ”Kättarnas kännetecken är att de kallar Ahl-ul-Athar för ”Hashwiyyah”. Deras syfte är att annullera rapporteringarna.”

De två imamerna sade:

”Deras syfte är att annullera rapporteringarna.”

Det vill säga hadîtherna som berättar om Allâhs höghet över himlen. En av dem är slavinnans hadîth. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

De säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde henne en osund fråga som hon besvarade osunt i enlighet med sitt osunda förstånd. Eftersom hon var en oförstående och utländsk slavinna godkände han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hennes svar. Annars menar de att liknande frågor skall inte ställas. Sådana frågor ställs bara om något som besitter plats, något Han saknar enligt dem. De anser att det är otro att påstå att Allâh är ovanför himlen. Ty en sådan dogm innebär att Allâh är en begränsad kropp ovanför skapelserna. Med andra ord var syftet med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga:

Vem är Allâh?”

Så säger de. Så beskyller de profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att ha undanhållit sanningen, ställt en osund fråga och godkänt slavinnans osunda svar i enlighet med hennes förstånd.

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.