Ormarna och skorpionerna i Helvetet

´Abdullâh bin al-Hârith bin Djaz’ sade: Allâhs sändebud

(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I Elden förekommer det ormar som kamelhalsar
[1]
. När en av dem hugger till, värker det i fyrtio vårar.
I Elden förekommer det även skorpioner som sadlade mulor. När en av dem
stinger till, värker det i fyrtio år.” [2]

´Abdullâh bin Mas´ûd tolkade “Över dem otrogna och
dem som hindrade att följa Allâhs väg skall Vi hopa straff på straff
för all den skada de åstadkommit.” [3] :

”Skorpioner vilkas klor är som höga palmer.”
[4]

´At⒠bin Yasâr sade:

”Jag sade till Ka´b: ”Vem bor på den femte jorden?”
Han sade: ”Helvetets ormar.” Då sade jag: ”Finns där ormar?” Han
svarade: ”Ja, vid Honom i Vars Hand min själ är i. De är som dalar.” Jag
sade: ”Vem bor på den sjätte jorden?” Han svarade: ”Helvetets skorpioner.”
Då frågade jag: ”Finns där skorpioner?” Han svarade: ”Ja,
vid Honom i Vars Hand min själ är i. De är som krukor och har stjärtar
som spjut.”” [5]


[1] Kamelsorten här heter ”Bukht” och är en kameltyp
från Khurâsân.

[2] Ahmad (4/193) och al-Hâkim (4/593) och förklarade
den vara autentisk och adh-Dhahabî höll med. Imâm al-Haythamî sade:

”Den rapporteras av Ahmad och at-Tabarânî. Männen i dess
berättarkedja har alla förklarats vara pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id
(10/392)

[3] 16:88.

[4] Ibn Abî Shaybah (13/158) och Tafsîr Ibn Kathîr
(2/581).

[5] al-Hâkim.