Ordet الإستواء är känt i arabiskan

´Alî bin ar-Rabî´ at-Tamîmî al-Muqrî nämnde det: ´Abdullâh bin Abî Dâwûd berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far berättade för oss, från Dja´far bin ´Abdillâh:

En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han började svettas medan åhörarna väntade på vad han skulle säga. Därefter tog han sig samman och sade:

Beskaffenheten är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och det är en innovation att fråga om den. Jag fruktar att du är vilsen.”

Sedan befallde han att han körs ut.”

´Abdullâh bin Ahmad bin al-Qâsim an-Nahâwandî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Mahmûd bin Yahyâ berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Sadaqah berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss, från Yahyâ bin Âdam, från Ibn ´Uyaynah som sade:

Rabî´ah fick frågan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han Sig?”

Han svarade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

Muhammad bin Dja´far an-Nahawî underrättade oss i samband med att han gav oss tillstånd att lära ut: Abû ´Abdillâh Naftûyah berättade för oss: Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade för mig:

”Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade: ”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre har tagit makten. Har du inte hört an-Nâbighah säga:

En som du eller som du hinner före

den snabba hästen hinner före om den tar makten (استولى) över målet

Ahmad bin Muhammad bin Mûsâ bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr al-Anbârî berättade för oss: Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin an-Nadhr berättade för oss:

Abû ´Abdillâh bin al-A´râbî var vår granne. Hans natt var den bästa natten. Han berättade för oss att Ibn Abî Du’âd hade frågat honom: ”Vet du något om اسْتَوَى kan betyda erövra (استولى) i språkligt sammanhang?” Han svarade: ”Det gör jag inte.”

Jag har läst Abûl-Hasan ad-Dâraqutnîs (rahimahullâh) handskrift, från Ishâq al-Hâdî: Jag hörde Abûl-´Abbâs Tha´lab* säga:

Ordet اسْتَوَى betyder att åta sig något ehuru det inte är krokigt:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

”… därefterاستوى Hanإلى himlen…”2

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefterاسْتَوَى Han sigعَلَى tronen.”3

Det vill säga reste Sig över den.

Hanاسْتَوَى sitt ansikte, det vill säga riktade det.

Månen اسْتَوَى, det vill säga är full.

Zayd och ´Amr اسْتَوَى, det vill säga liknar varandra sett till handlingen ändock de inte liknar varandra sett till utseendet.

Det är vad som känns till från arabiskan.”

120:5

22:29

37:54

*Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad bin Yahyâ bin Zayd, Abûl-´Abbâs an-Nahawî ash-Shaybânî, även känd som Tha´lab. Kûfahs imam i grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))