Ord kan inte beskriva Ibn Bâz

Den förträfflige Shaykh, ´Allâmah och Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh) var Saudiarabiens Muftî och chef för styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’, kommittén al-Ladjnah ad-Dâ’imah och Muslim World Leauge. Jag fick äran att lära känna honom (rahimahullâh). Jag hade honom som lärare i arvslära (Farâ’idh) i Sharî´ah-fakulteten i ar-Riyâdh. Jag drog nytta av hans lektioner och föreläsningar vid sidan av fakulteten alltsedan jag kom till ar-Riyâdh 1378 för att söka kunskap.

Han var ett unikum i sin kunskap, handling, karaktär, välvilja, kärlek till de välvilliga och seriösa strävan efter att få sprida kunskap. Detta vet alla om honom. Jag fick äran att få arbeta under hans ledarskap i al-Ladjnah ad-Dâ’imah, Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Mudjamma´ al-Fiqhî och drog en stor nytta av honom och hans kunskapsbaserade instruktioner och korrekta åsikter. Han var ett av Allâhs budskap när det kom till att ha kunskap om Fiqh-frågor och de lärdas åsikter, bevisen och förmågan att citera dem samt memorera hadîther och ha kunskap om deras texter, berättarkedjor, källor och grader. Han valde endast åsikten som stöddes av bevis och han valde endast bevisen som var autentiska enligt honom.

Han fick aldrig nog av att läsa nyttiga böcker och påöka sin kunskap. Han återvände alltid till sanningen. Utmed ´Umar bin al-Khattâbs råd till Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anhumâ) fanns det inget som hindrade honom att lämna åsikten han hade i går för den sanna åsikten om den klargjordes för honom i dag. Han manade till forskningar och samråd inklusive med folk som hade mindre kunskap och erfarenhet än vad han hade. Allt detta för att han sökte sanningen och handlade utmed den. Den troende går efter sanningen var han än hittar den.

Han (rahimahullâh) såg till att gagna muslimerna med sina pengar, sin status och sin vädjan. Han älskade att medverka i välgörenhetsprojekt och hjälpa de behövande. Han svarade på frågor muntligt, via telefon och skriftligt. Han nöjde sig inte med sitt officiella arbete. Han arbetade ständigt i sitt hem och han gjorde det med nöje. Det var enkelt att träffa honom då han dagligen kunde sitta flera timmar och ta emot folk. Han öppnade dörren till den som ville komma in till honom och träffa honom. Därtill kallade han till Allâhs religion genom dagliga lektioner som han höll i moskén och som bevittnades av hundratals studenter och människor som drog nytta av föreläsningar som hölls i moskéerna, forumen och träffarna. Han tvekade aldrig om han blev frågad att hålla i en föreläsning, oavsett om den skulle hållas nära honom eller långt borta från honom, eller svara på de närvarandes Fiqh-frågor om det så rörde sig om telefonsamtal från avlägsna platser. Han hade stora medverkningar i läsbar och hörbar media när han gav tal, råd och svar på frågor.

Han tog väldiga och många ställningar när han avvisade de vilsna, avslöjade deras tvivel och falskhet och klargjorde sanningen. Det framgår i hans tryckta avvisningar, inspelade kassettband och många böcker.

Han påbjöd gott och förbjöd ont. Han hjälpte och stödde dem som sysselsatte sig med den uppgiften. Han rådde makthavarna och medborgarna utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Religionen är en välvilja.” De sade: ”Till vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”

Vad jag än säger så klarar jag inte av att beskriva den här ädle och lärde mannens väldiga kamp och dygder:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”I Sin godhet låter Allâh Sin nåd [flöda] över den Han vill – Allâhs nåd är en outsinlig källa.”1

Allâh (´azza wa djall) har gett denna ädla imam folk som samlar ihop hans kunskap och sprider den över hela världen så att människor kan dra nytta av hans kunskap efter hans död – må Allâh benåda honom. Denna samling benämnd ”Silsilat-ul-Fawâ’id al-´Ilmiyyah min ad-Durûs al-Bâziyyah” är en del av vår ädle Shaykhs (rahimahullâh) kunskap. Det är vår broder Shaykh ´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh as-Sulaymân som har kompilerat och publicerat den. Må Allâh belöna honom väl. Samlingen består av ädla kuriosum som kommer att ses av den som läser den.

Må Allâh benåda vår Shaykh, låta honom bo i paradiset och belöna honom för det goda som han har gjort.

Må Allâh hylla, sända frid till och välsigna vår profet Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

157:21