Orätt beslag av andras egendomar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 125

Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handen ansvarar för vad den har tagit till dess att den återlämnar det.”1

Denna hadîth gäller både den som tar något med orätt, däribland orätt beslag med våld, och den som tar något med rätt, däribland pant och hyrning.

Vad orätt beslag beträffar, hör handlingen till de värsta orättvisorna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som orätt tar ett spann mark kommer att få den runt halsen från den sjunde jorden på Domedagen.”2

Beslagtagaren ska återlämna det han har tagit om han så behöver böta mycket mer än det beslagtagna föremålets värde för att göra det eller till och med hamna i svårigheter för att behöva återlämna det. Ty han har själv orsakat sitt problem. Om det beslagtagna föremålet återlämnas i defekt tillstånd, betalar beslagtagaren även mellanskillnaden samt en summa för den tid som föremålet har varit hos denne. Om det beslagtagna föremålet är förstört, ska beslagtagaren stå för det.

1at-Tirmidhî (1266) som sade att den är god och autentisk, Abû Dâwûd (3561), Ibn Mâdjah (2400) och Ahmad (19582). Svag enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1516).

2al-Bukhârî (2453), Muslim (1612) och Ahmad (23832).