Optimala bönetider

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/104-105)

När det kommer till optimala bönetider, föredrar Ahl-ul-Hadîth att alla böner bes snarast frånsett vid fall då det är nyttigare att sinka bönen, vilket konstateras i Sunnah. Ett sådant undantag är att de föredrar uppskjuten Dhuhr i samband med hetta, oavsett om de bedjande är samlade eller skingrade. Ett annat undantag är att de föredrar uppskjuten ´Ishâ’ om det inte besvärar de bedjande. Allt det har autentisk Sunnah konstaterat och går inte att förskjutas. Alla lärde medhåller antingen något eller merparten av det.

Abû Hanîfah föredrar att alla böner, frånsett Maghrib, skjuts upp.

Enligt en av sina åsikter föredrar ash-Shâfi´î att alla böner, inklusive ´Ishâ’ och Dhuhr under hetta, bes snarast. Däremot befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlingen att be Dhuhr efter att vädret svalnat, vilket är autentiskt återberättat från Abû Dharr1.

1al-Bukhârî (535) och Muslim (616).