Omvändning i bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/128)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.” Abû Bakr började be. Medan människorna stod och bad kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tog sig fram mellan människorna till dess att han ställde sig i raden.” Människorna började klappa händer och Abû Bakr var inte den som vände sig om i bön. I takt med att deras handklappningar ökade, vände han sig slutligen om och såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Hadîthen bevisar att omvändning i bön är en illegitim handling, ty Abû Bakr vände sig inte om i bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar dig för omvändning i bön. Det är undergång.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Min förtrogne (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd mig att picka i bönen som en tupp, vända mig om som en räv och sitta på huk som en apa.”2

Hadîthen bevisar också att behövlig omvändning i bön är tillåten. Då folkets handklappningar ökade, trode Abû Bakr att något viktigt var på gång, vilket det också var, varpå han vände sig om.

1at-Tirmidhî (589). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (2193).

2at-Tayâlisî, Ahmad och Ibn Abî Shaybah. al-Albânî sade:

”Hadhîthen är god, vilket jag har nämnt i mina kommenterar i Hâfidh ´Abdul-Haqq al-Ishbîlîs ”al-Ahkâm” (1348).” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 113-114)