Omskärelsetidens början och slut

Författaren sade om omskärelsen:

”Det finns inget bevis för när den skall ske eller att den är obligatorisk.”

Angående dess utsedda tid, så finns det två hadîther i frågan:

1 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ´Aqîqah för al-Hasan och al-Husayn och omskar dem den sjunde dagen.

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam as-Saghîr”1 med en berättarkedja bestående av pålitliga män. Den består dock av Muhammad bin Abîs-Sarrî al-´Asqalânî vars minne har diskuterats samt al-Walîd bin Muslim som är en bluffare och som inte berättar att han hört sin lärare återberätta just detta.

Hâfidh Ibn Hadjar2 tillskrev hadîthen Abûsh-Shaykh och al-Bayhaqî och var tyst om den. Förmodligen rapporterar de den via andra vägar.

2 – Ibn ´Abbâs sade:

”Sju saker är Sunnah att göra med barnet den sjunde dagen: namnge det, omskära det…”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”3. al-Haythamî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.”4

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och dess berättarkedja består av svaghet.”5

Det stämmer eftersom däri finns Rawâd bin al-Djarrâh som det finns svaghet i, vilket adh-Dhahabî nämner i ”al-Kâshif”. Men den ena hadîthen stärker den andra eftersom deras källor varierar och ingen i berättarkedjorna är anklagad för lögn. Denna åsikt har Shâfi´iyyah varför de rekommenderar omskärelse sju dagar efter födseln. Det nämns i ”al-Madjmû´”6 och andra.

Beträffande omskärelsens utgångstid, så gäller den fram till puberteten. Ibn-ul-Qayyim sade:

”Det är inte tillåtet för förmyndaren att låta bli att omskära barnet till dess att det blir könsmoget.”7

1Sid. 185.

2Fath-ul-Bârî (10/282).

31/334.

4Madjma´-uz-Zawâ’id (4/59).

5Fath-ul-Bârî (9/483).

61/307.

7Se ”Tuhfat-ul-Wadûd fî Ahkâm-il-Mawlûd”, sid. 60-61.